QDND07

Ngày Giải phóng Thủ đô TL QDND Việt Nam

Mô tả

Ngày Giải phóng Thủ đô TL QDND Việt Nam